Oznanila župnije Škofljica, 15.1.2023

 

 

GROZDETOVO  LETO

 

SVETA   NOČ

 

KO SE SLADKIMI ZVOKI NOČ PREPOJI,

KO ZADNJA NAM PROŠNJA  V POKOJ IZVENI,

TEDAJ SE ODPREJO POTIHOMA VRATA,

IN VSTOPI MARIJA VSA LEPA IN ZLATA,

V NAROČJU NEBOGLJENO DETE DRŽI.

 

 

PRISTOPI IN VSEM NAM V NAROČJE GA DA,

IN JEZUŠČEK MALI NAS BLAGOSLOVI,

OBRIŠE SOLZE, ODVZAME SKRBI.

V SLADKOSTI NESKONČNI NAM SRCA BIJO,

KO ZNOVA ZA NJIM SE VRATA ZAPRO.

 

 

 

 

KAJ NAM LAHKO POVE GROZDE

Marksisti so verovali v zgodovino, zgodovino pa so pojmovali zgolj kot to svetno. Zlom buržoaznega kapitalističnega sistema je bil na Slovenskem  leta 1945 – zanje dokončen. Verjeli so oznaki dokončno tosvetnosti. Kot je danes dokončen zlom  komunistične gospodarske in politične ureditve. Nih le med popolno tosvetno zmago in obupom, nihilizmom.

Verska moč je vse drugačna. Je iz drugega testa, iz milosti. Komunistična vera je bila – se je izkazala kot – prazna, navidezna vera. Posamezniki so bili sicer prepričani, da gre za pravo vero; po njej so se ravnali; a le določen čas. Zares prava verja terja za svojo osnovo molitev, ne vedenje, ne socialno prakso, ne zgodovinske in fizične dokaze. Nobena zmaga tega sveta ne pomeni nič; vse so prehodne. Le molitev je neuničljiva, dosega božjo bit in ne grabi za videzi v nič. Ne vemo, kako vpliva navzven; to vedeti je stvar Boga.                                                                                                                                                                                                                                                                    Izkušamo pa kako  vpliva navznoter. Človeku, ki moli, daje stanovitnost vere, ta pa pričuje Boga neodvisno  od vsega  zemsko pomebnega. Zato so tako važni spomini na Grozdeta, ki pričajo, da je pričakoval uspeha od molitve, predvsem od božje milosti, ne pa od lastnega dela. To je drža, ki nam jo gre posnemati                                                                                     .

Približno 60 let – pri nekatrih že prej – je na Slovensko vdrla tista praksa, ki ji pravimo vsespološni permisivizem, laksnost, vsedopustljivost, nedoločenost, svojevoljnost, približnost, vseenost. Ne gre le za moralno kvalifikacijo značilnosti časa. Gre za življenjski stil, za osnovo- tako rekoč – »ontološko«- (ne)vrednostno utemeljenost bivanja. Slovenska modernistična – liberal(istična) – umetnost je ta stil najbolj vsestransko in uspešno razvila, tematizirala in propagirala. Z njim je uničila  lažno – despotsko – moralnost stalinizma, kiar je dobro. Vendar je ni znala  nadomestiti s čim trajnejšim; le z odsotnostjo sleherne morale, ki ni logika užitka in igre.

Vemo – izkušamo. Zahod že davno – da je resnica te vsedopustljivosti korupcija, nemoč, razmehčanost, notranji in zunanji karakterni zlom. Premagovati to razpuščenost s športom je le začasno, navidezno uspešno. S tekmo, ki vodi k uspehu kot zmagi tosvetne moči, ni mogoče  za trajno ničesar rešiti. Takšna tekma je le vložek za kasnejšo  čimvečjo moč in užitek.

Da ne bo vse več ljudi pacientov psihiatričnih zavodov in da Slovenija ne bo le moralno in materiakno smetišče Evrope, bo mogoče preprečiti le tako, da bodo slovenski ljudje vračali značajske lastnosti, kakršne je gojil Grozde, a kakršne omogoča – vsaj znotraj Evrope – le univerzalna vera v enega Boga z razodetjem, temelječim na Abrahamu.

V ZRCALU  EVHARISTIJE

 

POKLEKNIMO

                                                                Skriti Bog ne bes,

                                                                    ki v podobi Kruha…

Sveto in najsvetejše v judovskem templju. V slednje ni bilo dano vstopiti komurkoli. Rdeča luč nad televizijskim studijem, vstop je prepovedan. Napis Privat, bognedaj , da se spozabiš. Prosta paša pa pomeni, da se govedo in drobnica lahko pase ne glede na mejnike. Kje se v tem najdemo kristjani?

Srečujemo se v območju tabernaklja. Ključka zlatih vratc nimamo ravno v posesti in še manj v lasti. Glede proste paše je prav, da se zavedamo prepadov. V tabernaklju, v tem prostoru z judovsko simboliko prebiva Najsvetejši, Mi pa mimo, kot da je prazen zrak. In tako že stopamo v luknjo površnosti  in vseenosti.

Klečalnikov v cerkvi ni več, marsikje niti v klopi ni mogoče več poklekniti. Marsikje sploh ni klopi, so zgolj stoli. Premišljeno, a upajmo, da ne ravno preekanjeno. For sale, naprodaj, piše v angleškem govorečem svetu na mnogih cerkvah. Manj kot so cerkveno stilne, hitreje so zamenljive za karkoli. A to se dogaja zgolj zato in tam, kjer tebernaklji samevajo, kjer jih ne ovija vonj kadila in kjer je utihnila molitev.

Pokleknita, slovenski klerik in laik, sicer tudi našim cerkvam grozi prodaja. Prižgita kaj več kot dve sveči pred Najsvetejšim. Ne pozabljajta na kadilo in bogoslužno oblačilo. Ne hodita mimo tabernaklja kot mimo poštnega okenca. Ne zganjajta hrupa v zakristiji, ki je predprostor k svetemu. Ali naj Bogu daje čast zgolj neosebna elektična večna luč? V času proste paše med živino kar preveč nezgod, če tam ni tudi pastirja…

6 Seja župnijskega pastoralnega sveta – Hodimo skupaj

a/kot ŽPS moramo živeti skupnost, zgledujmo se po prvih kristjanih

b/kaj nas povezuje v župniji – župnijski dan, pevske vaje, delo prostovoljcev, bogoslužje, molitev, razna srečanja, dajemo občutek, da so vsi zaželjeni…

c/ kaj nas razdvaja – premalo smo odprti navzven, sami sebe izključujemo, premalo pripravljeni za sodelovanje, nepoznavanje drug drugega, premajhna povezanost med seboj, prepoznavati moramo darove občestva

Če med seboj sodelujemo, lahko naredimo res velike stvari, o katerih  si nismo upali sanjati. Laiki prevzemajte vedno več nalog.

 

Teden molitve za edinost kristjanov 2023

Naučite se delati dobro, skrbite za pravico – to je moto letošnjega leta molitve za edinost kristjanov. Dandanes  se zatiranje in delitev še vedno razodeva povsod, kjer je določena skupina ali razred  uživata posebne privilegije. Greh je očiten povsod, kjer se kakšna skupina povišuje nad druge. Pojavljajo se družbene strukture, ki nekaterim prinašajo koristi. Izaija uči, da Bog od nas vseh ves čas in na vseh področjih življenja zahteva pravičnost in pravico. To se dogaja tudi v našem narodu – needinost, razredni sloji. Izaija biča pozunanjenost – pobožnost. Vabljeni k mašam in molitvam za edinost vere in naroda.

Srečanje ŽPS  – 19.1. 2023

Po enomesečnem počitku se bomo zopet srečali na tretji četrtek v mesecu. Srečali se bomo z temo Jasno spregovoriti. Za jasen in lep pogovor je potrebno tudi znanje in zavest kdo in kaj sem. Kako poteka našaa komunikacija navzven…S kom govorimo o svoji veri? Bojimo se izpostaviti. Počutimo se drugorazredni.

Povezovanje in sodelovanje v župniji sta obogatitev za vso skupnost. Kako se zavzemam za služenje – v župniji in družbi. Kako me pri tem spodbuja moja župnija? Potrebno je sodelovati in tudi prevzeti odgovornost za določeno delo.Vabljeni v četrtek ob 18.3o

Srečanje za starše birmancev 17.1. 2023 ob 18 uri

Vera je dar in hkrati temelj našega življenja, saj mu daje smisel. Vera je kot steber in opora v vsakdanjem življenju. Abraham in Mojzes sta nam čudovita zgleda za našo vero. Današnji človek se bolj malo sprašuje o veri, predvsem takrat, ko potrebuje pomoč /ob bolezni/ za življenje. Odgovarja z mediji. Vero moramo hraniti, skrbeti za versko življenje. Po veri smo vključeni v Cerkev, ki je božja in človeška. Župnija je živa skupnost, ki ji pripadamo po daru sv. krsta. Tudi sam moram biti vključen v delovanje župnije.

Občni zbor Karitas  22.1. 2023 ob 9 uri v pevski sobi

Vabimo vse člane na letni občni zbor – pogledamo delo, finance, načrtovanje, probleme, ki jih prinaša sedanji čas in še kaj…

Maše in godovi 16.1. – 22.1. 2023

pon. Honorat………..za ++ brate in starše Šeme, ob 18 uri

tor.   Anton…………. v zahvalo za srečen porod, ob 7.3o zj

sre. Marjeta……..za vse, ki skrbijo za bogoslužje, ob 15.3o

                                 za + Jelka Pangerc, 30 dan, ob  18 uri

čet.   Makarij……..za ++ Kraškovic, ob 18 uri

pet.   Fabijan……..za + Rudi Štajnar, obl. ob 18 uri

sob.   Neža………..za + Lucija, Franc Bedenčič, obl. ob 18 uri

ned.   3 nml……….ob 8 uri za žive in mrtve farne

                               ob 10 uri  za + Peter Veber, obl.

 

V sredo bo maša v domu za starejše občane, ob 15.3o. Vabljeni.

 

V nedeljo bodo pri drugi maši prepevali pevci župnije Ljubljana – Rudnik.